Courses

Madhyamik 2013

Madhyamik-2013

  • Sourashis Biswas – 1st, 682
  • Anisha Mondal – 2nd, 681
  • Deepmalya Barai – 3rd, 679
  • Bilwasiva Basu Mallick, Anik Das – 4th, 677
  • Ahina Nandi – 6th, 675
  • Abhik Halder – 7th, 674
  • Abhik Patla, Partha Protim Sarkar, Ritwika Jana – 8th, 673
  • Krishnendu Mukherjee – 9th, 672