Kharagpur

1st Floor, Dr. J. N. Dutta Arcade, Opp. Inda Bazar, P.O.: Inda, Pin: 721305, Ph.: 8336913725 / (03222) 225636, e-mail: kharagpur@pathfinder.edu.in